REGULAMIN PLATFORMY BOT API GG
 1. I. INFORMACJA OGÓLNA
  1. Platforma BOT API GG (dalej: "BOT API") to serwis internetowy działający w domenie http://boty.gg.pl, stworzony, prowadzony i udostępniony przez spółkę pod firmą: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kamionkowskiej 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264575, posiadającą NIP: 867-19-48-977, REGON: 830470105, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 758 461,10 PLN – wpłaconym w całości (dalej: "GG"), zawierający zasady, protokoły i narzędzia (w tym interfejs użytkownika umożliwiający użytkownikowi dostęp do BOT API na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, określany dalej jako "Konto Użytkownika") umożliwiające użytkownikom (dalej: "Użytkownicy") zaprogramowanie unikalnego numeru indentyfikacyjnego nadanemu użytkownikowi w toku procedury rejestracji poprzez Centrum Logowania Gadu-Gadu zgodnie z regulaminem Centrum Logowania Gadu-Gadu zamieszczonym na stronie https://login.gadu-gadu.pl lub w toku rejestracji przeprowadzonej w związku z korzystaniem z Komunikatora Gadu – Gadu (dalej: "Numer GG").
  2. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady i warunki korzystania z BOT API oraz zasady i warunki korzystania z Numeru GG zaprogramowanego przy użyciu BOT API (dalej: "Bot").
  3. W ramach BOT API Użytkownik może stworzyć dowolną ilość Botów.
  4. Korzystanie z BOT API jest bezpłatne, przy czym GG zastrzega sobie prawo wprowadzania w BOT API w każdym czasie nowych funkcjonalności, z których korzystanie będzie możliwe po uprzednim uiszczeniu przez Użytkownika określonych przez GG opłat.
  5. GG zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w BOT API. O zmianach wprowadzonych do BOT API Użytkownicy informowani będą na stronach internetowych BOT API.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z BOT API wyłącznie w celach określonych w Regulaminie. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z BOT API w celu tworzenia własnych baz danych, jak również serwisów internetowych oferujących takie same lub podobne usługi jak BOT API.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście, a także złamanie jakichkolwiek zabezpieczeń BOT API, w tym w szczególności zabezpieczeń, których celem jest ochrona BOT API przed niezgodnym z prawem lub postanowieniami Regulaminu korzystaniem i dostępem.
  8. GG zastrzega sobie prawo odmowy w każdym czasie danemu Użytkownikowi świadczenia usług w ramach BOT API, jeżeli konieczność podjęcia takiej decyzji jest uzasadniona względami bezpieczeństwa lub interesami GG.
 2. II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOTA STWORZONEGO PRZY UŻYCIU BOT API
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z Bota w celach komercyjnych, związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz w celach związanych z osiąganiem dochodów.
  2. Korzystanie przez Użytkownika z Bota nie obejmuje upoważnienia do rozsyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek o charakterze masowym (zakaz spamu i spimu), w szczególności Użytkownik zobowiązuje się, iż za pośrednictwem Bota:
   1. nie będą rozsyłane niezamówione wiadomości na Numery GG, za pośrednictwem których wysłano dowolną wiadomość do Bota;
   2. nie będą rozsyłane wiadomości na Numery GG, za pośrednictwem których nie wysłano wiadomości do Bota;
   3. nie będą w żadnym przypadku rozsyłane treści nielegalne, których upublicznianie zakazane jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz treści naruszające prawa osób trzecich, w tym, w szczególności prawa własności intelektualnej, jak również nie będą rozsyłane treści zniesławiające, obraźliwe czy w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, treści pornograficzne i obsceniczne, treści nawołujące, podburzające lub podżegające do popełniania przestępstw lub wykroczeń, treści naruszające uczucia religijne, propagujące nienawiść i dyskryminację ze względu na rasę, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, płeć, wyznanie, narodowość, status majątkowy, orientację seksualną lub pochodzenie, treści propagujące terroryzm i wojny religijne, treści sprzeczne z Regulaminem Komunikatora Gadu-Gadu dostępnym pod adresem www.gadu-gadu.pl, a także treści mogące się spotkać ze złym przyjęciem przez odbiorców;
   4. możliwe będzie stwierdzenie źródła wszystkich wiadomości oraz przypisanie wszystkich wiadomości wygenerowanych za pomocą Bota do ich nadawcy;
   5. zapewnione zostaną odpowiednie procedury przetwarzania doniesień o nadużyciach przekazywanych przez innych użytkowników Bota;
   6. w przypadkach stwierdzenia nadużyć, podejmowane będą odpowiednie działania powstrzymujące od kontynuowania nadużyć;
   7. nie będą fałszowane nagłówki wiadomości i nie będą poddawane manipulacji identyfikatory mające na celu ukrycie pochodzenia jakiejkolwiek przesyłanej zawartości.
  3. Zabrania się wykorzystywania BOT API do tworzenia lub/i rozpowszechniania Botów posiadających jakiekolwiek cechy lub funkcjonalności szkodliwe dla sprzętu informatycznego i programów komputerowych, grożące ich uszkodzeniem oraz innego oprogramowania typu "malware" w tym wirusowego, szpiegującego ("spyware"), które bez zgody zainteresowanych osób instaluje się na sprzęcie informatycznym oraz śledzi czynności tych osób, ustala i przekazuje hasła zabezpieczające stosowane przez nich przy korzystaniu z jakichkolwiek usług teleinformatycznych, przejmuje zarządzanie systemem, oprogramowania typu "trojan", oprogramowania typu "adware" służącego do wyświetlania reklam bez zgody Użytkownika, jak również innych programów tego typu lub służących podobnym celom.
  4. GG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość (treści) Bota stworzonego przez Użytkownika, w tym również za treści zamieszczane w Bocie przez osoby korzystające z Bota lub treści przez nich wygenerowane z wykorzystaniem Bota (w tym również przez reklamodawców), jak również GG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika lub inne osoby przy korzystaniu z Bota jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa. Przetwarzanie danych osobowych osób, z którymi Użytkownik komunikuje się za pośrednictwem Bota odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania majątkowych praw autorskich osób trzecich przy tworzeniu Bota. W przypadku dochodzenia roszczeń wobec GG przez osoby trzecie wynikających z praw autorskich lub patentowych związanych z Botem, Użytkownik zobowiązuje się do obrony GG i naprawienia w pełnej wysokości szkód poniesionych przez GG.
  6. Użytkownik korzystający z Bota zobowiązuje się do przestrzegania netykiety oraz postanowień Regulaminu Komunikatora Gadu-Gadu dostępnego pod adresem www.gadu-gadu.pl.
  7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu, o których mowa w niniejszym Pkt II Regulaminu, GG zastrzega sobie prawo według wyboru do:
   1. dokonania czasowej blokady możliwości korzystania z Bota,
   2. zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług i usunięcia Konta Użytkownika z BOT API.
  8. Przed dokonaniem czynności, o których mowa w Pkt II.7 Regulaminu, GG zawiadomi Użytkownika drogą mailową o zamiarze skorzystania ze swoich praw, co najmniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed dokonaniem danej czynności. GG zastrzega, że w przypadkach uzasadnionych okolicznościami i sposobem naruszenia Regulaminu, dokonanie czynności, o których mowa w Pkt II.7 Regulaminu może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia.
  9. Niezależnie od postanowień Pkt II.7 i II.8 Regulaminu, GG może zaprzestać świadczenia usług na rzecz Użytkownika i usunąć Bota Użytkownika oraz Konto Użytkownika z BOT API w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, jak również w przypadku, gdy aktywność Bota wpływa w sposób negatywny na funkcjonowanie platformy BOT API (np. spowalnia działanie lub uniemożliwia albo utrudnia korzystanie z platformy BOT API i/lub innych Botów).
  10. GG dopuszcza możliwość prezentowania przez Użytkownika w Bocie reklam, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w Pkt II.2 Regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność reklam zamieszczanych w Bocie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zapewnia, że ich treść oraz fakt emisji nie będą powodowały naruszenia praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej wobec GG z roszczeniem opartym na twierdzeniu, iż reklamy emitowane w Bocie naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, potwierdzonym prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu lub trybunału arbitrażowego, Użytkownik zobowiązany będzie do zwrotu GG wszelkich udokumentowanych kosztów, jakie GG poniesie w celu ochrony swoich praw, w tym kosztów obsługi prawnej oraz do poniesienia konsekwencji zapadłego orzeczenia, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Użytkownikowi wezwania do zapłaty.
  11. GG zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji handlowych, materiałów reklamowych i promocyjnych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez GG oraz zleceniodawców i reklamodawców GG, do osób korzystających z usług oferowanych przez Użytkownika za pomocą Bota. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania osób korzystających z Bota o powyższych zastrzeżeniach.
  12. Użytkownik zobowiązuje się do świadczenia usług za pomocą Bota w zgodzie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), w tym w szczególności do uzyskania zgody na kontakt drogą elektroniczną oraz na przesyłanie informacji handlowej, potwierdzenia i weryfikowania zgody w każdym czasie oraz zapewnienia możliwości odwołania takiej zgody.
 3. III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W BOT API
  1. Do korzystania z BOT API uprawnieni są użytkownicy Internetu którzy:
   1. zaakceptowali Regulamin,
   2. udostępnili przy rejestracji dane (w tym dane osobowe) wymagane przez GG w celu skorzystania z BOT API wpisując je w odpowiednich formularzach udostępnionych przez GG i wyrazili zgodę na przetwarzanie przez GG, jako administratora danych osobowych swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z BOT API.
  2. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie przez GG danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z BOT API może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z BOT API, a w konsekwencji z zaprzestaniem świadczenia Użytkownikowi usług i usunięciem Bota Użytkownika oraz Konta Użytkownika z BOT API.
  3. Dokonując rejestracji w BOT API Użytkownik potwierdza, że dane osobowe, o których mowa w Pkt III.1.2 Regulaminu są prawdziwe. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych niezgodnych z prawdą lub usunięcia danych osobowych uznanych przez GG jako niezbędne w celu korzystania z BOT API, GG upoważniona będzie do dokonania czasowej blokady możliwości korzystania z Bota lub zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług i usunięcia Bota Użytkownika oraz Konta Użytkownika z BOT API.
  4. W wyniku poprawnego dokonania wszelkich czynności rejestracyjnych GG udziela Użytkownikowi ograniczonego postanowieniami Regulaminu prawa do korzystania z BOT API, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek rozporządzenie uzyskanym prawem (w szczególności zbycie lub udzielenie sublicencji) na rzecz osób trzecich jest zakazane i jako takie stanowi rażące naruszenie postanowień Regulaminu, a w stosunku do GG bezskuteczne.
  5. GG upoważnia Użytkownika do wykorzystywania w Botach znaku towarowego słowno-graficznego Gadu-Gadu.
  6. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, iż udzielenie prawa do korzystania z BOT API nie skutkuje powstaniem pomiędzy GG a Użytkownikiem jakichkolwiek innych stosunków prawnych niż określone w Regulaminie, w szczególności nie stanowi dla Użytkowników podstawy do przekazywania przez Użytkowników do publicznej wiadomości informacji o nawiązaniu współpracy z GG oraz występowania do GG z jakimikolwiek roszczeniami finansowymi w związku z udostępnieniem Bota w ramach BOT API .
  7. GG zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika uprawnionym podmiotom, jeżeli obowiązek udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. IV. OBOWIĄZKI SZCZEGÓLNE UŻYTKOWNIKA BOT API I ZWIĄZANE Z NIMI UPRAWNIENIA GG
  1. Korzystając z BOT API Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. opracowania i wdrożenia w ramach Bota narzędzi umożliwiających usunięcie danych użytkowników Bota, jakie Użytkownik uzyskał od GG, jak również umożliwiających użytkownikom Bota występowanie z żądaniami usunięcia ich danych,
   2. niewykorzystywania danych użytkowników Bota uzyskanych za pośrednictwem BOT API lub/i od GG w celach reklamowych, w tym również nieudostępniania ich osobom trzecim w celu wykorzystania takich danych we wszelkiego rodzaju aktywnościach o charakterze marketingowym, reklamowym i/lub innych celach, które nie wynikają ze zgód udzielonych przez użytkowników Bota bezpośrednio Użytkownikowi i/lub GG,
   3. opracowania i wdrożenia narzędzi zapewniających natychmiastowe usunięcie danych uzyskanych od użytkowników Bota i/lub od GG po zaprzestaniu świadczenia Użytkownikowi usług w ramach BOT API i usunięciu Bota, z wyłączeniem przypadków gdy użytkownicy i/lub GG wyrazili zgodę na zatrzymanie danych,
   4. opracowania i wdrożenia w ramach Bota narzędzi umożliwiających jego użytkownikom jak najprostsze zaprzestanie korzystania z Bota bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat,
   5. poinformowania użytkowników Bota o możliwości wyłączenia subskrypcji wiadomości od Bota poprzez przesłanie do Bota wiadomości o treści "WYPISZ",
   6. poinformowania użytkowników Bota o możliwości włączenia subskrypcji wiadomości od Bota poprzez przesłanie do Bota wiadomości o treści "ZAPISZ",
   7. zapewnienia asysty technicznej użytkownikom Bota na warunkach umożliwiających sprawne korzystanie z Bota,
   8. opracowania i wdrożenia w ramach Bota narzędzi umożliwiających użytkownikom Bota bezpośredni kontakt z Użytkownikiem we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Bota, w tym również w celu zgłaszania naruszeń swoich praw lub praw osób trzecich oraz asysty technicznej Bota.
  2. Poprzez udostępnienie Bota użytkownikom, Użytkownik wyraża zgodę na:
   1. przekazywanie przez GG do publicznej wiadomości informacji dotyczących Bota,
   2. linkowanie Bota w innych serwisach prowadzonych przez GG lub podmioty należące do grupy GG,
   3. kontrolę poszczególnych funkcjonalności Bota pod kątem jego bezpieczeństwa dla użytkowników, bezpieczeństwa dla systemów informatycznych GG oraz usług świadczonych przez GG, a także pod kątem zgodności z Regulaminem,
   4. wprowadzenie przez GG limitu przesyłanych wiadomości przez Bota,
   5. tworzenie przez GG oprogramowania (produktów, usług) o cechach podobnych do Bota również wówczas, gdy w efekcie podjętych działań w ofercie GG znalazłaby się usługa lub produkt konkurencyjny do produktu lub usługi świadczonej przez Użytkownika z wykorzystaniem Bota.
 5. V. KORZYSTANIE ZE ZNAKÓW TOWAROWYCH GG (W TYM PUBLIKACJA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BOTA)
  1. Korzystanie ze znaków towarowych GG poza Botem wymaga zezwolenia GG, które może zostać udzielone na wniosek Użytkownika przesłany na adres internetowy boty@gadu-gadu.pl. We wniosku Użytkownik zobowiązany jest określić szczegółowo planowany zakres i sposób wykorzystania znaku towarowego.
  2. Zabronione jest:
   1. używanie znaków towarowych, marek i brandów, które podobne są do znaków towarowych, marek i brandów GG,
   2. łączenia własnych znaków towarowych, marek i brandów ze znakami towarowymi, markami i brandami GG,
   3. używania znaków towarowych, marek i brandów GG w sposób mogący wzbudzać przekonanie o sformalizowanej współpracy Użytkownika z GG lub realizowaniu wspólnych przedsięwzięć,
   4. używanie znaków towarowych, marek i brandów GG w jakikolwiek inny sposób mogący stanowić naruszenie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117) i/lub ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003, nr 153, poz. 1503), jak również innych przepisów prawa.
 6. VI. GWARANCJE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż korzystanie z BOT API odbywa się na własne ryzyko Użytkownika, w szczególności GG nie udziela jakichkolwiek gwarancji poprawności działania Bota lub poszczególnych jego funkcji oraz nie zapewnia jego przydatności do określonych zastosowań, jak również GG nie gwarantuje poprawności treści udostępnianych i publikowanych w Bocie przez Użytkownika lub użytkowników Bota.
  2. GG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM RÓWNIEŻ SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE POLEGAJĄCE NA USZKODZENIU CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB INNE SZKODY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z BOT API NA ZASADACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE, A TAKŻE ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM WARUNKÓW REGULAMINU. W SZCZEGÓLNOŚCI GG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYWANIA BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA BOT API, SZKODY POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE UTRATY LUB ZNIEKSZTAŁCENIA DANYCH SPOWODOWANE AWARIĄ SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB TEŻ OKOLICZNOŚCIAMI NIEZALEŻNYMI OD GG, SZKODY WYNIKAJĄCE Z ROZPOWSZECHNIENIA PRZY UŻYCIU BOTA SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA BĄDŹ ROZSYŁANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE SPAMU.
  3. GG nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z BOT API i/lub Bota.
  4. GG nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i loginu do BOT API oraz jego hasła i loginu do Numeru GG. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego haseł i loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GG lub przyczyn, za które GG ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  5. GG nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach BOT API, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
  6. GG odpowiada za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GG odpowiada w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
  7. GG nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z BOT API w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
  8. GG zastrzega sobie prawa do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z BOT API, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania i/lub siłą wyższą, działaniami lub zaniechaniami osób trzecich i/lub innymi okolicznościami niezależnymi od GG.
  9. GG nie gwarantuje, iż dostęp do BOT API i/lub poszczególnych funkcjonalności będzie zawsze nieodpłatny.
 7. VII. REKLAMACJE
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z BOT API na adres internetowy boty@gadu-gadu.pl.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do GG. Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację. W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, reklamacja nie będzie rozpatrywana przez GG.
  3. GG dołoży starań w celu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, GG zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Użytkownika podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji GG udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedz przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w treści reklamacji.
 8. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. GG zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie jego nowej treści na stronie http://boty.gg.pl. Zmiany wchodzą w życie w dniu opublikowania ich na stronie http://boty.gg.pl. Użytkownik może odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu w każdym czasie. Odmowa akceptacji skutkuje usunięciem Bota Użytkownika oraz usunięciem konta Użytkownika.
  2. GG zastrzega sobie prawo do zmian oprogramowania umożliwiającego korzystanie z BOT API, w każdym czasie, bez konieczności dokonywania zmian w Regulaminie i informowania o tym Użytkowników oraz do zarówno rozbudowy jak i ograniczania świadczonych usług bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
  3. GG zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania BOT API w terminie 14 (czternastu) dni od dnia opublikowania (w sposób przyjęty dla zawiadamiania o zmianach Regulaminu) oświadczenia o rezygnacji z udostępniania BOT API.
  4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  5. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez GG Network S.A. oraz Regulaminu Komunikatora Gadu-Gadu dostępnych pod adresem www.gadu-gadu.pl, a także obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.